Jez na řece Odře v Bartošovicích

21. 6. 2020

Sucho v našem kraji je rok od roku citelnější. Mírnější zimy, méně sněhu na horách a nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku znamenají méně vody v krajině i vyšší odpar. Především se však za poslední století dramaticky snížila schopnost naší krajiny vodu zadržet. Pestrou krajinou mozaiku nahradil beton a asfalt nebo průmyslově obdělávané lány odvodňované melioracemi. Voda, která naprší v deštivějších obdobích, tak od nás velmi rychle odtéká a nenávratně s sebou odnáší do řek a moří také nejcennější složku půdy – ornici. Asi 60 % zemědělské půdy je u nás poškozeno erozí.

Vyprahlá pole, snižující se zemědělské výnosy a usychající lesy plošně zasažené kůrovcem jsou jen některé z důsledků špatného stavu krajiny. Ubývá vody ve studních a řada obcí se každoročně potýká s nedostatkem pitné vody. Užitková voda chybí také průmyslovým podnikům.

Před suchem nás neochrání kanál Dunaj – Odra – Labe, ani výstavba dalších velkých přehrad. Plošná obnova krajiny je nejrychlejším a nejúčinnějším řešením pro nás i pro přírodu.

Role kraje při obnovování zdravých funkcí krajiny je naprosto zásadní a bohužel dosud často podceňovaná. Krajská samospráva přitom disponuje odbornými a administrativními kapacitami nezbytnými k realizaci potřebných opatření na dostatečně velkém území. Zvyšování odolnosti krajiny musí být jednou z jejích rozpočtových a politických priorit.

Součástí řešení je:

  • naplňování adaptační strategie kraje na dopady změny klimatu, jež zahrnuje také podporu retenční schopnosti krajiny
  • vypracování komplexní studie opatření na řešení sucha v krajině
  • finanční a odborná podpora přípravy konkrétních projektů (například prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj)
  • úzká spolupráce s vlastníky pozemků při realizaci opatření, jako jsou obnovy tůní a mokřadů, zakládání mezí a remízků, vysazování solitérních stromů a alejí, tvorba zelených pásů po obvodech polí a podél cest nebo rušení meliorací
  • změna podmínek pachtovních smluv směrem k šetrnému zemědělskému hospodaření
  • iniciace a koordinace jednání s významnými partnery, jako jsou státní podniky Lesy ČR a Povodí Odry, aby investovali do revitalizace krajiny
  • tlak na změny zemědělských dotací a zavádění komplexních pozemkových úprav na celostátní úrovni (prostřednictvím Asociace krajů České republiky)
  • získávání a redistribuce finančních zdrojů z národních programů a operačních programů EU
  • vytvoření krajského fondu na podporu zadržování vody v krajině

Jakkoli důležité je na všech úrovních samosprávy usilovat o snižování emisí skleníkových plynů, zastavit postupující klimatickou změnu sám kraj nedokáže. Můžeme se ale na hrozící rizika připravit tím, že zvýšíme odolnost naší krajiny vůči dopadům klimatických extrémů. Obnova tradičního rázu krajiny neznamená jen návrat vody do studní a ochranu úrodné půdy, ale také podporu přirozené biodiverzity a zlepšení podmínek života pro nás pro všechny.