Zelení v Moravskoslezském kraji usilují o to být politickou silou prosazující principy trvale udržitelného života, sociální spravedlnosti, demokracie a občanských práv.

Zaměřujeme na zlepšování kvality života lidí s důrazem na ochranu životního prostředí, zkvalitňování veřejného prostoru, rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí a zapojování občanů do rozhodování.

Naše priority

  • řešení klimatické krize

chceme prosadit ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí a podporovat zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu ve městech i v krajině; za tímto účelem budeme usilovat o vyhlášení stavu klimatické tísně na úrovni kraje – potřeba zmírňování dopadů klimatické změny a snaha o přibližování se uhlíkové neutralitě se musí promítnout do všech oblastí veřejné správy

  • péče o krajinu / ochrana biodiverzity

máme plán komplexní péče o krajinu tak, aby poskytovala pestrou mozaiku stanovišť pro co nejvíce druhů živočichů a rostlin a zároveň byla odolnější vůči budoucím změnám klimatu; za důležité rovněž považujeme dohlížet na dodržování platných předpisů a závazků v oblasti ochrany přírody při posuzování vlivu staveb na životní prostředí

  • návrat vody do krajiny

jako naprosto nezbytné vidíme změny zemědělské praxe, které povedou k lepšímu zadržování vody v krajině; další opatření na zlepšování hospodaření s vodou zahrnují revitalizaci vodních toků do původního, přírodě blízkého stavu či efektivnější využívání vodních zdrojů; dlouhodobě bojujeme proti projektům, jako je kanál Dunaj – Odra – Labe, které by vedly k dalšímu „betonování“ naší krajiny

  • ekologické nakládání s odpady

v první řadě chceme usilovat o dlouhodobé snižování množství odpadů prostřednictvím důsledné podpory oběhového hospodářství, což znamená předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné využití; dále podporujeme rozvoj moderních, environmentálně šetrných postupů recyklace a energetického využití odpadů a co nejrychlejší ukončení skládkování směsného komunálního odpadu

  • zkvalitňování městského prostředí

chceme, aby města v našem kraji byla příjemná a přátelská k životu, s dostatkem zeleně, čistým ovzduším a veřejnou infrastrukturou odpovídající potřebám jejich obyvatel; podporujeme co největší zapojení občanů a občanských sdružení do rozhodování o podobě a využívání veřejného prostoru v jejich městě

  • moderní řešení dopravy

naším cílem je řešit problémy spojené se zvýšenou automobilovou dopravou, od nedostatku místa k parkování, po nadměrný hluk, vysoké koncentrace zdraví škodlivých látek v ovzduší a produkci skleníkových plynů, které negativně přispívají ke změně klimatu; strategie řešení zahrnují modernizaci železnice a propojení různých typů hromadné dopravy, rozšiřování sítě cyklostezek i využití moderních technologií pro zajištění bezpečné, plynulé a čisté dopravy v kraji

 

Mnoho z uvedených cílů se nám již nyní daří naplňovat ve městech a obcích, kde jsou Zelení v kraji zastoupeni. Sledujte práci našich zastupitelů nebo se k nám přidejte.