23. 3. 2015

Přestože nové programovací období  2014-2020 pro čerpání evropských dotací formálně začalo již loni, kraje i obce ještě stále realizují projekty z minulého období 2007-2013. Většina současných projektů by měla skončit nejpozději letos v listopadu. V rámci nového období se tak v Česku ještě žádné dotace nečerpají a první výzvy by měly být vyhlášeny snad v červnu 2015. To však neznamená, že se momentálně nic neděje. Obce i kraje musí již nyní vyvinout maximální úsilí k přípravě svých dalších projektů, upozorňuje Pavel Kadlec, člen rady krajské organizace SZ v Moravskoslezském kraji.

České republice se otevřela možnost v příštích letech čerpat 23,96 mld. € (více než 650 miliard korun). To představuje jednu z nejvyšších částek v celé EU.

Pavel Kadlec
Pavel Kadlec člen rady krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji

politický a kulturní geograf, pedagog a ekonom;
od roku 2009 se věnuje evropským dotačním titulům a elektronizaci veřejné správy v Moravskoslezském kraji;
 
řídí projekty v hodnotě 300 mil. Kč s úspěšností čerpání přes 99 %, zabývá se vytvářením dlouhodobých strategií;
 
ve volném čase cestuje, v posledních letech navštívil Afghánistán, Írán, Uzbekistán, Albánii, Ukrajinu a další země;
 
věnuje se parapsychologii, přírodním naukám a mezinárodním vztahům

„Zásadní je, aby se budoucí žadatelé, tedy např. jednotlivé kraje a města zamýšleli nad svými projektovými záměry již nyní“,

připomíná Pavel Kadlec, člen rady krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji a odborník na evropské dotace v oblasti samosprávy. „Z minulého období existuje zkušenost, že spousta obcí uvažovala o dotacích jen jako příležitosti vylepšit si svou finanční bilanci, ale naprosto chyběly dlouhodobé strategie a koncepce, tedy vize kam má ta která obec směřovat, co v jakých lokalitách chybí nebo např. jak které regiony profilovat. V novém programovacím období 2014-2020 bude navíc ještě větší konkurence a šanci uspět tak budou mít opravdu jen dobře připravení“, doplňuje Kadlec. A co Pavel Kadlec nyní doporučuje? „Již nyní mohou obce i kraje využít čas a připravit seznam projektů, které chtějí začít realizovat. Než budou vyhlášeny konkrétní výzvy, mohou již nyní zelení zastupitelé iniciovat na mnoha místech tvorbu obecních či krajských strategií, jak má vaše oblast vypadat za 5 let, jaké aktivity chcete v oblasti podpořit, zamyslete se, zda již jsou vyřešeny vlastnické vztahy nebo kdo bude výstupy projektu reálně minimálně 5 let po dokončení používat.“ V zastupitelstvech měst, obcí a městských částí v současnosti zasedá 265 zástupců a zástupkyň nominovaných zelenými. Zastupitele a zastupitelky na krajské úrovni má Strana zelených v Ústeckém kraji, Libereckém kraji a na pražském magistrátě.

První výzvy by mohly být vyhlášeny v létě 2015. Letos by tak nové programovací období mohlo začít projekty z oblasti zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi nebo např. zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT.

K podávání, zpracování a evidenci nově připravovaných projektů Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo nový program MS2014+. Zakázku na tento systém, o kterou se minulý týden na MMR zajímala už protikorupční policie, za zhruba jednu miliardu korun získaly v minulém roce firmy Tesco SW a Datasys. Podle auditu, který si nechalo MMR vypracovat za období 2011-2013 nejvíc peněz vyplatilo právě firmě Tesco SW (přes 60 %). Samotný audit, na jehož základě policie na ministerstvu zasahovala, si vyžádala Evropská komise u ministerstva financí (MF ČR). To však zásadní vliv na postup žadatelů mít nebude.

Nové programovací období má sice přinést zjednodušení celého administrativního procesu žádání o dotace, na druhou stranu však bude chvíli trvat, než si žadatelé na novou metodiku nebo sytém hodnocení svých projektů zvyknou. Nové výzvy budou navíc konkrétnější než dosud, takže na evropské projekty již nebude možné „napasovat“ cokoliv. To, co bude v rámci dotačního titulu podporováno, bude definováno mnohem konkrétněji.

 Co bude v období 2014-2020 jinak?

  • Větší důraz na výsledky: jasnější a měřitelné cíle umožňující vyšší míru odpovědnosti
  • Zjednodušení: jeden soubor pravidel pro pět fondů
  • Podmínky: splnění podmínek pro lepší a efek­tivnější investice fondů ještě před poskytnutím prostředků
  • Posílení městské dimenze a úsilí o sociální začlenění
  • Spojení s hospodářskou reformou: Komise může pozastavit financová­ní pro členský stát, který nedodržu­je hospodářská pravidla EU

V programovém období 2014–2020 jsou nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – cílem je posilování regionální hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím investic do sek­torů posilujících růst, zlepšování konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst.
  • Evropský sociální fond (ESF) – investuje do lidí, zaměřuje se na zlepšování příležitostí k zaměst­nání a vzdělávání. Také se snaží pomáhat osobám se znevýhodně­ním a lidem ohroženým chudobou či sociálním vyloučením.
  • Fond soudržnosti – Investuje do zeleného růstu a udržitelného rozvoje
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – pomáhá zlepšovat konkurence­schopnost odvětví zemědělství a lesnictví, životní prostředí a stav krajiny, kvalitu života ve venkov­ských oblastech a podporuje diver­zifikaci venkovského hospodářství
  • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)